ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1127685 ΕΞ 2020/30.10.2020

Έκδοση απόφασης του Διοικητή, περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Πληροφορίες : Π. Καλαντζής

Σοφία Σωμαρακάκη

Τηλέφωνο : 213-2112912, 905

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1127685 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Έκδοση απόφασης του Διοικητή, περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αριθ. 4738, τεύχος Β’/26-10-2020, δημοσιεύτηκε η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑ: Ω74046ΜΠ3Ζ-83Ο και παρακαλούμε για την υλοποίηση και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτής.

Β. α) Από την έναρξη ισχύος της άνω απόφασης, ήτοι την 26/10/2020 παύει να ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 & 1238) και επομένως στο προοίμιο των υπό έκδοση διοικητικών πράξεων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή όπου χρήζει μνείας η απόφαση του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., στο εξής θα αναγράφεται η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή αυτής. Ειδικότερα, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι όπου σε πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναφέρονται άρθρα του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., πρέπει να αντικατασταθούν με τα οικεία άρθρα της νέας απόφασης του Οργανισμού αυτής.

β) Τέλος, επισημαίνεται ότι η νέα απόφαση του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., είναι διαθέσιμη, ως έγγραφο, στις ιστοσελίδες ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και www.aade.gr, ως ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( www.et.gr) και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, καθώς και στον εσωτερικό ιστότοπο (intranet) της Α.Α.Δ.Ε..

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671