ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 4111.08.01/1758/19.10.2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124).

Αριθμ. 4111.08.01/1758

(ΦΕΚ Β΄ 4784/30.10.2020)

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) και ιδίως η παρ. 1 του άρθρου 11.

β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

γ) Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ζ) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

θ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

Ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιγ) Της περ. δ του άρθρου 61 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ιδ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε) Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -ΠΔΕ (Β’ 2857), (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)».

ιστ) Της υπ’ αρ. 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου “Μεταφορικό Ισοδύναμο” (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124).

ιζ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

ιη) Της υπό στοιχεία Υ.44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

κ) Της υπό στοιχεία ΥΑ 85847/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

κα) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/2349/2-9-2020 (Β’ 3671) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002 (Β’ 1165) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020”».

κβ) Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ).

2. Το έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» της ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2812.7/60423/17.09.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση άρθρου 7

Η παρ. 1. του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6124), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ., προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.), όπως αυτό ορίζεται στην περ. β του άρθρου 1 του ν. 4555/2018. Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται η ισχύουσα την 1η Αυγούστου 2020 τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου). Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται η τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη. Οι ανωτέρω τιμές θεωρούνται σταθερές έως 31-12-2020.

β) Για τις αεροπορικές μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για την αντίστοιχη διαδρομή με μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. (α) της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο από το Κ.Μ.Ι., δεν καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού, καταβάλλεται ως Α.ΝΗ.ΚΟ., το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου μείον το Κ.Μ.Ι.».

Άρθρο 2

Απάλειψη Παραρτήματος II

Το Παράρτημα II της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 6124), απαλείφεται.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671