ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 36043/Δ1/11217/06.10.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61188/Δ1/19649/ 31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 137/2020).

Αριθμ. 36043/Δ1/11217

(ΦΕΚ Β΄ 4819/02.11.2020)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61188/Δ1/19649/ 31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 137/2020).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 75).

β. του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

γ. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

δ. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύει.

ε. του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 166).

στ. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

2) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

3) Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8), όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7) Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/07-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

8) Το υπ’ αρ. 206278/08-09-2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπό στοιχεία 274/Συν.23/ 30-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΔΩ465ΧΠΙ-8Ω8) απόφαση του Δ.Σ. του e- ΕΦΚΑ.

9) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσς δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη απ’ αυτή που έχει εγκριθεί με την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΑΑΥ Μ424/28-02-2020 (ΑΔΑ):Ω2ΔΞ465ΧΠΙ-ΛΜ4) του e-ΕΦΚΑ.

10) Την υπό στοιχεία οικ.40419/2155/06-10-2020 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

11) Την υπό στοιχεία 61188/Δ1/19649/31-12-2019 υπουργική απόφαση «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Εναίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 137/2020), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 15757/Δ1/5463/ 07-05-2020 (Β΄ 1892) απόφαση και ισχύει.

12) Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e- ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 61188/Δ1/19649/ 31-12-2019 υπουργικής απόφασης «Σύστασης Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 137/2020), όσον αφορά στη διάρκεια και τον χρόνο λειτουργίας τους, και αντικαθίσταται πρώτο εδάφιο της παρ. ΙΙΙ, ως εξής:

«Τα Kλιμάκια -Ομάδες-Υποομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας τους».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 61188/Δ1/ 19649/31-12-2019 (Β΄ 137/2020) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671