ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αρ. πρωτ.: 2849/309055/04.11.2020

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄66) για τα ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν βάσει της ΠΥΣ 95/1975 (Α΄98).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2

Ταχ. Κώδικας: 11143, Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Καραδήμα

Τηλέφωνο: 210 2125950

FΑΧ: 210 2125941

E-mail: mkaradima@minagric.gr

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Αρ. πρωτ.: 2849/309055

ΠΡΟΣ:

Περιφέρειες της Χώρας

Α. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Β. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Πολιτικής Γης των Περιφερειακών Ενοτήτων

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄66) για τα ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν βάσει της ΠΥΣ 95/1975 (Α΄98)»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 982/115319/04-05-2020 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΗΨΥ4653ΠΓ- ΔΓ8)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, υπενθυμίζεται ότι:

Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 95/1975 (Α΄98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α΄180), δόθηκε το δικαίωμα στους Νομάρχες να παραχωρούν προσωρινά διαθέσιμες και κατάλληλες προς καλλιέργεια εκτάσεις του Δημοσίου σε ακτήμονες καλλιεργητές, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η παραχώρηση γινόταν μέσω της εκμίσθωσης των ακινήτων με χαμηλό τίμημα, κατόπιν απόφασης του οικείου Νομάρχη για κάθε καλλιεργητική περίοδο. Στην ίδια απόφαση καθοριζόταν το τίμημα και οι καλλιεργητικές υποχρεώσεις των μισθωτών.

Με το άρθρο 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012 (Α΄66), όπως προστέθηκε με το άρθρο 168 του ν. 4099/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 14 περ. γ΄ του ν. 4235/2014 (Α΄32), δόθηκε η δυνατότητα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που μίσθωναν πριν τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή πριν από τις 22 Μαρτίου 2012, αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/1975, να ζητήσουν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω ΠΥΣ, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, μετά το πέρας της τριετίας τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4061/2012.

Με την παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α΄84), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4673/2020 (Α΄52), προβλέφθηκε ότι η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/01/2021, ήτοι την επομένη της λήξης της παράτασης που δόθηκε με την ανωτέρω διάταξη, τα εν λόγω ακίνητα, αν έχουν εμβαδόν έως εκατό (100) στρέμματα, θα παραχωρούνται από τις Περιφέρειες της χώρας, κατά χρήση σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012.

Αν κάποια Περιφέρεια θεωρεί ότι είναι σκόπιμη η παραχώρηση με την ίδια διαδικασία ακινήτου/ων έως εκατό (100) στρεμμάτων, το/τα οποίο/α αποτελεί/ούν όμως μέρος ακινήτου συνολικού εμβαδού άνω των εκατό (100) στρεμμάτων, πρέπει να αιτηθεί εγκαίρως την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας, παρακαλείστε όπως μας γνωρίσετε το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων, σε επίπεδο Περιφέρειας, τα οποία σήμερα είναι παραχωρημένα δυνάμει της ΠΥΣ 95/1975, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012 και του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 4537/2018 (Α΄84), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραχωρηθεί ακίνητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλείστε επίσης να μας το γνωρίσετε εγγράφως.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671