ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 17020/04.11.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β’2270)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20 (Β΄ 2765) όμοια απόφαση.

Αριθμ. 17020

(ΦΕΚ Β΄ 4883/05.11.2020)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β’2270)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20 (Β΄ 2765) όμοια απόφαση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

β. Του άρθρου 286 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (Α’ 207).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (Α’ 112).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

η. Την υπ’ αρ. 8946/15.06.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.

θ. Την υπ’ αρ. 9800/2020 (Β’ 2600) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αρ. 9950/2020 (Β’ 2734), 10639/2020 (Β’ 2795) και 10988/2020 (Β’ 2872) και την διόρθωση σφάλματος (Β 3592), όμοιες αποφάσεις.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 8825/2020 κοινής υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID- 19» (Β’ 2270), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/06.07.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β 2765), λόγω παράτασης της χρονικής διάρκειας μίσθωσης κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων- επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των συνοδών τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. 16191/19-10-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών/και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε επί της διάταξης του άρθρου 286 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) δυνάμει της οποίας/δύνανται να παραταθούν οι μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων-επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των συνοδών τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό του 1.300.000,00 ευρώ περίπου και θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

4. Την υπ’ αρ. 16801/02.11.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν αυτής που είχε υπολογισθεί ανωτέρω (σημείο 3),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’2270), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/06.07.20 (Β’ 2765) όμοια απόφαση, ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020, από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και από 01 Νοεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/06.07.20 (Β’ 2765) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671