ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Α.Π.: 75317/08.11.2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Τ.Κ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Για μόνιμο προσωπικό: 2131364382, 4327,4380,

4367, 4330

Για ιδιωτικού δικαίου προσωπικό: 2131364323,4372,4375 Φαξ: 2131364383

ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2020

Α.Π.: 75317

ΠΡΟΣ:

Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

 

Θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19

Σχετ: Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου μας (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου μας, με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Συνεπεία των επιδημιολογικών δεδομένων, όπως αυτά διαμορφώνονται και εξελίσσονται βάσει των προβλεπόμενων ρυθμίσεων προς αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί από την υπηρεσία μας για τη λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά την εφαρμογή μέτρων περιορισμού διασποράς του ιού, θα ισχύσουν εκ νέου, μέχρι και 30-11-2020.

Ειδικότερα:

Απασχόληση προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών που αναστέλλεται η λειτουργία τους- Λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης

Με την υπ'αριθμ. 23 (Α.Π. 18659/17-3-2020, ΑΔΑ ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιό μας παρείχαμε οδηγίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020.

Α. Όπως, λοιπόν, έχει ήδη επισημανθεί, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, «Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.».

Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο πάντα της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τους πληττόμενους πολίτες, παρέχεται - βάσει του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου - η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα διοίκησης των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης να απασχολούν το προσωπικό των υπηρεσιών τους, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, (όπως στην περίπτωση των ΚΑΠΗ και των αθλητικών κέντρων που τελούν σε αναστολή λειτουργίας) σε άλλες νευραλγικές υπηρεσίες, που κατά την κρίσιμη και πάλι αυτή περίοδο χρήζουν ενίσχυσης.

Β. Στην παρούσα χρονική στιγμή, βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης, διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω προσωπικό θα κληθεί, για άλλη μια φορά, να ενισχύσει - κατά προτεραιότητα- τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήμων της χώρας, που κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Οι εν λόγω υπηρεσίες, υπενθυμίζεται ότι συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

β) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α). Πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α, με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες.

δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β). Εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κλπ.

ε) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)

ζ) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων - παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι εν λόγω υπηρεσίες ενισχύονται, όπως προαναφέρθηκε, με το προσωπικό των υπηρεσιών/νομικών προσώπων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών της παρούσας εγκυκλίου φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Προς αποφυγή παρερμηνειών, θέτουμε υπόψη σας ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων, για το προσωπικό που παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον νοσηλεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρούσματος COVID-19 στους χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα (ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ).

Λειτουργία Κρίσιμων Υπηρεσιών

Ειδικότερα, με τις Α.Π. 18926/18-3-2020 και 19244/22-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΑΝ46ΜΤΛ6-Σ09)εγκυκλίους της υπηρεσίας μας παρείχαμε οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι, όπου συγκεκριμένες υπηρεσίες (από τις αναφερόμενες) ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (νπιδ), τότε τα ανάλογα θα ισχύσουν και για αυτά.

Με δεδομένη τη σημασία των κρίσιμων αυτών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπενθυμίζουμε ότι στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ' αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή.

Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Ειδικά για το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 11 του ν.3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.

Επομένως, για το χρονικό διάστημα που οι Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, το προσωπικό καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύναται να απασχοληθεί είτε σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία) καθώς και σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, είτε σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού, αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν.

Αναφορικά με τους συμβασιούχους, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσια ΙΕΚ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το χρονικό διάστημα που αυτές θα είναι σε αναστολή λειτουργίας, θα απασχοληθούν σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολεία Ειδικής Αγωγής του οικείου Δήμου.

Εφόσον οι ανάγκες καθαριότητας των εν λόγω μονάδων ήδη καλύπτονται, οι συμβασιούχοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να απασχοληθούν και σε λοιπά δημοτικά κτίρια, καθότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν πλέον προσωπικό του δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή Υπουργείο/ Αναρτηθέντα Έγγραφα/ Εγκύκλιοι (https:ypes.gr/eguklioi/)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671