ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΑΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.45385/1986/09.11.2020

Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)

Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60

Ταχ. Κώδικας : 10432

Πληροφορίες : Β. Προβελεγγίου-Μ. Σταθοπούλου - Δ. Νικόλσκυ

Τηλέφωνο : 210-5281104 - 210-5281155-2105281124

Fax : 210-5281257

Email : bprovelegiou@yeka.gr-family@yeka.gr -

dnikolsky@yeka.gr

Αθήνα 9-11-2020

Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.45385/1986

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/14-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50176/6-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Β' 330)» (Β' 3430).

2. Την με Α.Π. Γ.Π./Δ12/32819/1018/10-9-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ-ΧΒΧ).

3. Την με Α.Π. Γ.Π.Δ11/οικ.29414/1070/10-9-2020 2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΚ-ΚΩΧ).

3. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β'4899).

4. Το απόσπασμα πρακτικού της 149ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Σε συνέχεια των ανωτέρω κανονιστικών πράξεων και εγγράφων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

α. Αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) για το διάστημα ισχύος της με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης, και συγκεκριμένα: από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

β. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ) εξακολουθούν να λειτουργούν με την προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) ανά εβδομάδα στους εργαζόμενους, και αν είναι δυνατόν με διαχωρισμό παιδιά -ενήλικες όπου υφίστανται. Ο διαχωρισμός μπορεί να είναι χρονικός (ανά βάρδια) ή χωροταξικός, και τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την (2) σχετική Εγκύκλιο.

γ. Τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) συνεχίζουν να λειτουργούν τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την (2) σχετική Εγκύκλιο, με την προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) μια φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους και στους ωφελούμενους, στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671