ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 3013/303304/29.10.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 2764).

Αριθμ. 3013/303304

(ΦΕΚ Β΄ 4967/10.11.2020)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β’ 2764).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, το προτελευταίου εδαφίου της παρ. 46 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β’ 3374).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 181).

θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1195859 ΕΞ 2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

ι) Της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Τους κανονισμούς:

α) (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12- 2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 922/72, (ΕΟΚ) αρ. 234/1979, (ΕΚ) αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (EE) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/1978, (ΕΚ) αρ. 165/1994, (ΕΚ) αρ. 2799/1998, (ΕΚ) αρ. 814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) (ΕΕ) αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 555/2008 της Επιτροπής».

δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».

ε) (Ε.Ε) αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 555/2008, (ΕΚ) αρ. 606/2009 και (ΕΚ) αρ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».

στ) (Ε.Ε) αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

ζ) (ΕΕ) αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/4-5-2020 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».

η) Του Καν(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων».

3. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) αρ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β’ 3645).

4. Την υπ’ αρ. 2453/235950/20-9-2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα».

5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

7. Τη Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 17.500.000€, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» ως παρακάτω (Β’ 2764):

Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται ως εξής:

- στην παρ. 3β, όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αρ. 2499/258466/18-9-2020 (Β’ 4129), η προθεσμία «έως 30 Οκτωβρίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως 30 Νοεμβρίου 2020».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης

και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671