ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
14.11.2020

Παρατείνεται μέχρι και τις 28-2-2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Παρατείνεται μέχρι και τις 28-2-2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

[.....] Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται μέχρι και τις 28-2-2021, η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετησίων του ιδίου έτους), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν.3213/2003).

2. Προσδιορίζεται ειδική διαδικασία για τον ορισμό νέας δικασίμου, σε περίπτωση που η συζήτηση της υπόθεσης δεν εκφωνήθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α., στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

3. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα:

α. Αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμια τα μονομελή και ως δευτεροβάθμια τα πολυμελή πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.

β. Εισάγεται μεταβατικής ισχύος διάταξη σχετικά με τη θητεία των ήδη υπηρετούντων δικαστών στα προαναφερόμενα όργανα. [.....]

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α' 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021.

Άρθρο 2

Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιοσδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιοσδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα καί ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gi-.για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Άρθρο 3

Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4745/2020 (Α' 214), η λέξη «μονομελή» αντικαθίσταται από τη λέξη «πρωτοβάθμια», η λέξη «πολυμελή» αντικαθίσταται από τη λέξη «δευτεροβάθμια» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούνται από δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό, κατά την αρχική τοποθέτησή τους, Πρωτόδικη ή Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων, που ορίζονται εναλλάξ, στα πρωτοβάθμια όργανα και από τρεις (3) Εφέτες της Πολιτικής Δικαιοσύνης και δύο (2) Εφέτες της Διοικητικής Δικαιοσύνης στα δευτεροβάθμια όργανα για τριετή θητεία.».

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπηρέτουντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου

Η ισχύς του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α' 49) αρχίζει μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, ήτοι μετά την 31η.8.2021 για τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα και μετά την 31η.10.2021 για το διαιτητικό δικαστήριο.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

 

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671