ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
14.11.2020

Παράταση έως την 28η.2.2021 της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με τηλεδιάσκεψη.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Παράταση έως την 28η.2.2021 της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με τηλεδιάσκεψη

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζονται τα εξής:

«Παρέχεται έως την 28η.2.2021 δυνατότητα i) διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας και ii) αποστολής πρόσκλησης και λήψης αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τηλεδιάσκεψη (οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυαν έως 31.8.2020 και έως 30.6.2020 αντίστοιχα).».

Προτεινόμενες διατάξεις

«Άρθρο 6

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιοσδήποτε νομικού προσώπου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 28η.2.2021.».

Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη παράταση ισχύος της δυνατότητας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με τηλεδιάσκεψη έχει στόχο τη διευκόλυνση της συνεδρίασης αυτών λόγω της επιβεβλημένης μείωσης μετακινήσεων και επαφών στο πλαίσιο μέτρων για την ανάσχεση της διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19.

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671