ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. Φ16/154871/ΓΓ4/12.11.2020

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19.

Αριθμ. Φ16/154871/ΓΓ4

(ΦΕΚ Β΄ 5057/17.11.2020)

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

1.1. του ν. 4692/2020 και ιδίως το άρθρο 119 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

1.2. του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ιδίως το άρθρο 2 «Κύρωση: α) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90),

1.3. του ν. 4186/2013 και ιδίως τα άρθρα 7, 9 και 14 «Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως ισχύει,

1.4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

1.5. του ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33,

1.6. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

1.7. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

1.8. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει,

1.9. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει,

1.10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

1.11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

1.12. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

1.13. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 155),

1.14. της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375),

1.15. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

1.16. της υπ’ αρ. 329/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 210), όπως ισχύει,

1.17. της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

1.18. της υπ’ αρ. 428/514749/18.4.2018 19ης εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει,

1.19. της υπό στοιχεία Φ7/158947/ΓΓ4/10.10.2019 απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 3892), όπως ισχύει,

1.20. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783),

1.21. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699),

1.22. της υπό στοιχεία Φ9/55323/ΓΓ4/13.5.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Επανέναρξη λειτουργίας του “Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας” αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 - 2020» (Β΄ 1844).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/ 462/123544/B1/17.9.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αρ. 9606/21.3.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης με MIS 5005892 «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 3553/24.7.2020 πρόσκληση, με κωδικό ΕΔΒΜ121 και α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4467 και τίτλο «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)όπως ισχύει.

5. Το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19», με MIS 5070129, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη πέραν εκείνης που είχε προβλεφθεί κατά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 4692/2020, η οποία θα καλυφθεί από την αναφερόμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι και ύψος έκτακτης ενίσχυσης

Στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, οι οποίοι είχαν ενεργή σύμβαση μαθητείας κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 783), καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους βασικής ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου, ήτοι 11.3.2020 της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μέχρι την επαναλειτουργία τους, ήτοι 18.5.2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55323/13.5.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1844).

Το σύνολο των δαπανών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070129. Οι δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα μαθητείας χρηματοδοτούνται από το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση σκέλος του προϋπολογισμού της Πράξης, οι δε δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη μαθητεία, θα βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβλέπεται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά και διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Ως δικαιολογητικά για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται: α) οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μαθητείας των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, που φυλάσσονται στα Επαγγελματικά Λύκεια και β) τα στοιχεία των ενεργών συμβάσεων μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 783).

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καταβάλει α) την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας και β) τις πλήρεις βασικές ασφαλιστικές εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας θα πραγματοποιηθεί στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με MIS 5005892.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Nοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671