ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
18.11.2020

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας με διατάξεις για μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ρύθμιση εισφορών από ασφαλιστικές εισφορές κ.α..

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας με διατάξεις για μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ρύθμιση εισφορών από ασφαλιστικές εισφορές κ.α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. Μειώνονται, από 1η.1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης. (άρθρο 31)

2. Παρέχεται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, η δυνατότητα: ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30.4.2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε οφειλέτες ασφαλιστικών οφειλών, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρείς (3) μήνες, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020. (άρθρα 32 και 33)

3. Παρατείνεται, έως την 31η. 12.2023, ο προσωρινός διακανονισμός ασφαλιστικών οφειλών και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν μέχρι την 30η.4.2020 ενεργό προσωρινό διακανονισμό σύμφωνα με την περ. Α του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού. (άρθρο 34)

4. Εξομοιώνεται η αντιμετώπιση, ως προς την επικουρική ασφάλιση, των μισθωτών μηχανικών με τους έμμισθους δικηγόρους και προβλέπεται ότι από την 1η. 1.2020 τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% σε εργοδότη και ασφαλισμένο. (άρθρο 35)

5. Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές, ετών 2017 έως και 2019, των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και αγροτών σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του υπόψη σχεδίου νόμου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το οριστικό φορολογητέο εισόδημα σε περίπτωση επανελέγχου των φορολογικών δηλώσεων από τη Φορολογική Διοίκηση. (άρθρο 36)

6.α. Κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), νυν e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016, για το διάστημα από την 1η.01.2016 έως και την 31η. 12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι προπονητές του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.).

β. Απαλλάσσονται οι, ως άνω, αναλογούσες εισφορές από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν, ως άνω, μέχρι την 30η.06.2021. (άρθρο 37)

7.α. Μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) προς τους Φ.Κ.Α., από την κατάργηση του Οργανισμού, χωρίς πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές.

β. Απαλλάσσονται των ευθυνών για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που οφείλονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τα πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. από την ίδρυσή του έως και την κατάργησή του. (άρθρο 38)

8. Επιβάλλεται υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας: στον προσωρινό ανάδοχο διαγωνισμού ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το δημόσιο τομέα, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στον οικοπεδούχο άπαξ κατά την σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο, σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή και στον εργολάβο, κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος, στον πλοιοκτήτη σε δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (άρθρο 39)

9. Θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερες προσωπικές εταιρίες, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις και όχι τις οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, όπως ισχύει. (άρθρο 40)

10. Ικανοποιούνται συμμέτρως από το τίμημα μεταβίβασης ακινήτου, στις περιπτώσεις που δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ .Κ.Α.), οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e- Ε.Φ.Κ.Α., μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001) και του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). (άρθρο 41)

11. Θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την παραλαβή της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής, η συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α. (άρθρο 42)

12. Ορίζεται το ανώτατο ύψος του ποσού εξόδων κηδείας, έως την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ,Α. (άρθρο 43)

13. Προβλέπεται ρητώς ο διπλασιασμός της σύνταξης των ορφανών τέκνων, σε περίπτωση τέκνου αμφοτεροπλεύρως ορφανού, χωρίς λοιπούς περιορισμούς. (άρθρο 44)

14. Προστίθεται, στις κατηγορίες πασχόντων από ασθένειες που δικαιολογούν δικαίωμα σύνταξης σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους και σε μόνιμους στρατιωτικούς, κατόπιν δεκαπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, η κατηγορία πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή . (άρθρο 45)

15. Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-Ε.Φ.Κ,Α. οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του τέως ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ προς ιδιώτες, για τα έτη 2015-2019 που αφορούν επιδόματα ασθενείας, κύησης και λοχείας. Με την καταβολή των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προς τους δικαιούχους, αποσβέννυνται οι οφειλές ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση από αυτή την αιτία. (άρθρο 46)

16. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 39 Α του ν. 4387/2016, με την οποία καθορίζονται τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το τέως ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. (άρθρο 47)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

1.α. Δύναται, με κ,υ.α., να ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών η διενέργεια αυτοψιών, η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, για την καταγραφή, διαφύλαξη και υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας του ΥΠ.Ε.Κ.Υ.

β. Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποφάσεων άρσης απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεων ρυμοτομικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεων κ.λπ., που αφορούν την περιουσία του ΥΠ.Ε.Κ.Υ., καθώς και η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων. (άρθρο 55)

2. Ορίζεται ο χρόνος: i) δημοσίευσης των δεδομένων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και του Πληροφοριακού Συστήματος ψηφιακής απεικόνισης απονομής και καταγραφής ληξιπρόθεσμων συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» και ii) έκδοσης από το Κ.Ε.Α.Ο. της σχετικής έκθεσης με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων. (άρθρο 56)

3. Καταργείται η με αριθ. πρωτ.: 38873/Δ1.13666/12-07-2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΑΖ),"προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν". (άρθρο 57)

4. Καταργείται από:

02.07.2018, η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4551/2018, με την οποία ορίζονται τα ειδικά προσόντα προϊσταμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

23.01.2013, αντί της από 31.10.2016, το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.) (άρθρα 58 και 59)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

1. Παρατείνεται, εκ νέου, από τη λήξη της (31.12.2019), μέχρι την 31.12.2021, η εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε.) (άρθρο 60)

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

β. Παρατίθενται οι διατάξεις βάσει των οποίων θα καθορισθεί το ύψος της αμοιβής των ανωτέρω δικηγόρων και μηχανικών. (άρθρο 61)

3. Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά κυριότητα, κατοικιών που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του π. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (π. ΟΕΚ), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., σε δικαιούχους π. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας. (άρθρο 62)

4. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων. Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υπαγωγή στο συγκεκριμένο ευνοϊκό καθεστώς και των δικαιούχων επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. (άρθρο 63)

5. Ορίζεται ότι, το επίδομα αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (άρθρο 64)

6. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) στα εξής, κατά βάση, σημεία:

Αυξάνονται τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. σε δεκατρία (13) από εννέα (9) που είναι σήμερα.

Αυξάνεται, σε τριανταπέντε τοις εκατό (35%) από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) που ισχύει, ο αποδιδόμενος πόρος, από τον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και λοιπούς φορείς. (άρθρο 65)

7.α. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου - Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

β. Η ως άνω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. (άρθρο 66)

8. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις οριζόμενες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1α. Επαναπροσδιορίζονται θέματα σχετικά με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.ΔΑ.Π. και Κ.Δ.Α.Π.Α.Μ.ΕΑ.), κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία τους και, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ., για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας τους. (άρθρα 1-3)

2. Επανακαθορίζεται η έννοια των αστέγων ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. (άρθρο 4)

3.α. Καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020, στο εκατό τοις εκατό (100%) των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων, που λειτουργούν ανάλογα Κέντρα, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επαναλειτούργησαν με δυναμικότητα μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

β. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά το ως άνω διάστημα και υπολογίζεται επί των ημερών επαναλειτουργίας τους.

γ. Ως ωφελούμενοι νοούνται οι συμμετέχοντες στα προγράμματα των Κ.Δ.Η.Φ. έως και τη 10η Μαρτίου 2020. (άρθρο 5)

4. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας. (άρθρο 6)

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργική διασύνδεση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και της Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους, στο πλαίσιο της οποίας, ορίζεται, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπος της στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρο 7)

6. Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου:

οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων, σχετικά με την έκδοση παραχωρητηρίων - οριστικών τίτλων κυριότητας ακινήτων στο πλαίσιο της στεγαστικής τους αποκατάστασης.

η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δικαιούχων Λαϊκής Κατοικίας. (άρθρο 8)

7. α. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο περιεχόμενο των εξουσιοδοτικών διατάξεων χορήγησης του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν οι δικαιούχοι, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, απώλεσαν την προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης. (άρθρα 9 και 10)

8. Ρυθμίζονται θέματα άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής, η έκδοση καθ' έκαστο έτος κ.υ.α., περί κατανομής των καθαρών εσόδων του εν λόγω Ειδικού Κρατικού Λαχείου. (άρθρο 11)

9. Επικαιροποιείται η διαδικασία με την οποία επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. (άρθρο 12)

10. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες των οργάνων εκπροσώπησης ή επιτροπείας των ανωτέρω ανηλίκων, καθώς και η διαδικασία με την οποία αυτή λαμβάνει χώρα και ελέγχεται από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. (άρθρα 13-14)

11.α. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης στέγης,

β. Προσδιορίζονται οι ωφελούμενες μονάδες,

γ. Καθορίζονται τα ευεργετήματα του εν λόγω προγράμματος, ήτοι:

Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, δ. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων διατάξεων,

ε. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ' ελάχιστον ανά διετία κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το ΥΠ.Ε.Κ.Υ. Δικαιούχοι-Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι οι οριζόμενοι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και τα ν.π.δ.δ., εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

στ. Ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), το οποίο χρηματοδοτείται με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. στον προϋπολογισμό του. ζ. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με κ.υ.α. η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας καθώς και των λοιπών παροχών του προγράμματος, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής κ.λπ. η. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν:

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εφόσον είναι ί) ικανοί προς εργασία και ϋ) εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας,

το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου και παρέχεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Μετά τη λήξη του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν, κατά παρέκκλιση των οριζομένων διατάξεων, εκ νέου το Επίδομα Στέγασης, για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το διάστημα αυτό. (άρθρο 15)

12. Τροποποιείται-συμπληρώνεται το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης ί) των διοικητικών πράξεων των οργάνων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προς τους αιτούντες ή τους ωφελούμενους και ii) των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδικοφανών προσφυγών που ασκούνται κατά των εν λόγω διοικητικών πράξεων. (άρθρο 16)

13. Παρατείνεται, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται στους εποπτευόμενους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.3.2021, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού, το οποίο παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του σ' αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. (Σήμερα η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού επιτρέπεται μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.12.2020). (άρθρο 17)

14. Προβλέπεται ότι, η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα ομογενών (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ Δημοσίου, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.ΤΑ., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. (άρθρο 18)

15. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης της μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). (άρθρο 19)

16.α. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ. άνευ καταβολής οιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, του κτηματολογικού γραφείου ή οιουδήποτε ετέρου τρίτου, τα οριζόμενα ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα με την επωνυμία «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου».

β. Παραχωρείται εκ νέου το ένα εξ' αυτών στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» για την άσκηση του έργου του. (άρθρο 20)

17.α. Παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης και εφαρμογής από το ΥΠ.Ε.Κ.Υ. εθνικών ή/και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων για την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμΕΑ του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και των εποπτευόμενων από αυτά Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, με κάθε αναγκαίο μέσο ατομικής ή συλλογικής προστασίας των εργαζομένων των δομών αυτών και των ωφελουμένων τους με σκοπό την προστασία τους από την διάδοση του κορωνοϊού και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

β. Η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων και πράξεων μπορεί να γίνει με διαδικασίες έκτακτης προμήθειας από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του ΥΠ.Ε.ΚΥ. κατά παρέκκλιση όλων των

κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρο 21)

18.α. Συνεχίζεται η χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενες/οι του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δυνάμει της διάταξης του άρθρου 35 ν. 4704/2020 στην περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των δομών/φορέων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό τεθεί υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή μερικής, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

β. Καθορίζονται με κ.υ.α., ειδικότερα θέματα και προϋποθέσεις που αφορούν την ως άνω χρηματοδότηση, η οποία δύναται να έχει αναδρομική ισχύ. (άρθρο 22)

19. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, αποφοίτων Α.Ε.Ι., για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (άρθρο 23)

20. Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Συγκεκριμένα:

Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης του επιδόματος (συνέχιση σε υφιστάμενους δικαιούχους ή έναρξη καταβολής του σε νέους αιτούντες).

Ορίζεται ανώτατο όριο επιδόματος τα 362,00 ευρώ.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του και ορίζεται η διαδικασία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Προβλέπεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων, κατά τη δημοσίευση των -υπό ψήφιση- διατάξεων.

Ορίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής.

Καθορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Α., ως το αρμόδιο όργανο που χορηγεί το επίδομα και ενώπιον του οποίου ασκούνται τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές.

Εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη του συγκεκριμένου ευεργετήματος.

Προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση κ.υ.α. περί ορισμού πρόσθετων κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη χορήγησή του.

Καταργούνται οι υπ. αρ. 2615/22.5.1985 και 2435/8.7.1987 κ.υ.α., οι οποίες ρυθμίζουν την παροχή στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύναμα άτομα, από 65 χρονών και άνω, τα οποία αποδεδειγμένα στερούνται ιδιόκτητης στέγης. (άρθρα 24-30)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

1. Ορίζεται σε τρία (3) έτη ο χρόνος θητείας του Προέδρου και των μελώντου Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 48)

2.α. Μειώνεται κατά 40%, από την 1η. 10.2020 έως την 31η.3.2021, το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

β. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 49)

3. Επανακαθορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να καταρτίσει τους ισολογισμούς των ετών 2017-2021, καθώς και όλους τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των ενταχθέντων σ' αυτόν φορέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. (άρθρο 50)

4. Καταργείται η δυνατότητα διενέργειας κατασταλτικού ελέγχου των Φ.Κ.Α., από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (άρθρο 51)

5. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του e-Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα:

Παρατείνεται κατά έξι μήνες έως 30.06.2021 (σήμερα ισχύει μέχρι 31.12.2020), το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. για την έκδοση απόφασης μετάταξης, απόσπασης, μετακίνησης ή παράτασης απόσπασης υπαλλήλων του e-Ε.Φ.ΚΑ.

Ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες οι οριζόμενες Διοικητικές Επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών προσφυγών του e- Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν κ.λπ. (άρθρα 52-54)

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671