ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133212 ΕΞ 2020/16.11.2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασαφήσεις που έχουν αιτηθεί το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και δεν τους έχει χορηγηθεί, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσότητας της ποσόστωσης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Μπαρκαμπά

Τηλέφωνο : 210-6987495

Fax: 210 -6987506

E-Mail: e.mparkampa@aade.gr

Url: www .aade .gr

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133212 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

 

Θέμα: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασαφήσεις που έχουν αιτηθεί το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και δεν τους έχει χορηγηθεί, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσότητας της ποσόστωσης»

Σχετ.: α)Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1076799 ΕΞ 2020 από 02-07-2020 έγγραφό μας

β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1083332 ΕΞ 2019 07-06-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, και προς επικαιροποίηση του (β), μετά και από την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/894 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/159, για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, προβλέπεται ότι «στην περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση για μία συγκεκριμένη χώρα, οι εισαγωγές από αυτήν τη χώρα για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εναπομένοντος μέρους της δασμολογικής ποσόστωσης «για τις άλλες χώρες» για την ίδια κατηγορία προϊόντων». Η εφαρμογή της διάταξης ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου κάθε έτους εφαρμογής των οριστικών δασμολογικών ποσοστώσεων δηλαδή για την περίοδο 01.04.2021 έως 30.06.2021. Ήδη διανύουμε την τ ρίτη περίοδο εφαρμογής του προαναφερόμενου κανονισμού το οποίο χωρίζεται ως εξής: 01.07.2020 έως 30.09.2020 (1ο τρίμηνο), 01.10.2020 έως 31.12.2020(2ο τρίμηνο), 01.01.2021 έως 31.03.2021(3ο τρίμηνο) και 01.04.2021 έως 30.06.2021 (4ο τρίμηνο).

Το καθεστώς πρόσβασης για κάθε κατηγορία προϊόντων χάλυβα και σιδήρου έχει ως ακολούθως:

α) Απεριόριστη πρόσβαση στις αχρησιμοποίητες ποσοστώσεις που μεταφέρονται κατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν οι κατηγορίες των προϊόντων 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B, και 26

β) Περιορισμένη πρόσβαση έχουν οι κατηγορίες προϊόντων 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 και 28. Επιτρέπεται, δηλαδή, πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένο όγκο στο πλαίσιο του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης που είναι αρχικά διαθέσιμος κατά το τελευταίο τρίμηνο.

γ) Για τις κατηγορίες προϊόντων 1 και 4Β ορίζεται ότι το μερίδιο καμίας μεμονωμένης προμηθεύτριας – εξαγωγικής χώρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % του όγκου της συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης που είναι διαθέσιμη μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίμηνου .

δ) Για τις κατηγορίες προϊόντων 5, 16, 20 και 27 δεν επιτρέπεται περαιτέρω πρόσβαση στο εναπομένον μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης.

Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα στον διασαφιστή που έχει θα υποβάλει κατά το τελευταίο τρίμηνο δήλωση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, με το αίτημα να του χορηγηθεί μια δασμολογική ποσόστωση για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, εάν δεν του χορηγηθεί το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσόστωσης, να ξαναυποβάλλει αίτημα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα παραπάνω.

Η εκ νέου υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να γίνεται άμεσα και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, εφόσον, σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες καθώς και η χρονική προτεραιότητα.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις ημερήσιες ενημερώσεις των ισορροπιών των δασμολογικών ποσοστώσεων που είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/s/taric_consultation.jsp της Επιτροπής.

Σε περίπτωση εξάντλησης της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης ή σε περίπτωση που οι εισαγωγές των κατηγοριών προϊόντων δεν υπάγονται στη σχετική δασμολογική ποσόστωση, επιβάλλεται πρόσθετος δασμός ύψους 25%.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671