ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 87600/03.11.2020

Αποζημίωση Εμπορικών Πτήσεων Απριλίου - Μαΐου 2020.

Αριθμ. 87600

(ΦΕΚ Β΄ 4994/12.11.2020)

Αποζημίωση Εμπορικών Πτήσεων Απριλίου - Μαΐου 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο εξηκοστό έβδομο του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

2. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), (EE L 187 της 26.6.2014).

3. Το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.6.2014).

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π οικ 20036 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 986) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε ως τις 4.5.2020 με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ1α/ΠΓ. Οικ.22824 (Β’ 1168) και Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 (Β’ 1585).

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.27818 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1648) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1302) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως τις 25.5.2020 με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ1α/ ΓΠ.οικ. 27820 (Β’ 1649), Δ1α/ΓΠ.οικ. 29116 (Β’ 1781) και Δ1α/ΓΠ.οικ.30620 (Β’ 1870).

7. Τον ν. 4682/2020 (Α’ 76) με τον οποίο κυρώθηκε η από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19030 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 916) σχετικά με την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως παρατάθηκε.

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 860) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως παρατάθηκε.

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20042 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 989) σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως τροποποιήθηκε.

11. Tον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.

12. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

13. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α ‘133).

14. Tην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτες» (Α’ 145).

15. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

17. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

18. Tο π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

19. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

20. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

21. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Τη δραματική και απρόβλεπτη μείωση της επιβατικής κίνησης στις αερομεταφορές κατά το α’ εξάμηνο του 2020, μείωση που επιτάθηκε ακόμη περισσότερο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω και των περιοριστικών μέτρων καθολικής εφαρμογής ως προς τις μετακινήσεις και υπερβαίνει το 75% στις πτήσεις εσωτερικού και το 95% στις πτήσεις εξωτερικού συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κίνηση κατά τους ίδιους μήνες το 2019, η οποία επέφερε δραματική απώλεια εσόδων για τους αερομεταφορείς και κατέστησε μη οικονομικά βιώσιμη την πραγματοποίηση εμπορικών πτήσεων τουλάχιστον για το εν λόγω δίμηνο.

23. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της αεροπορικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και διασύνδεσης νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της χώρας, τη διασύνδεση της χώρας με το διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες), και τη συνακόλουθη ανάγκη διατήρησης μίας ελάχιστης συχνότητας πτήσεων και προσφερόμενων θέσεων, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αυτών αναγκών και να αμβλυνθούν ει δυνατόν οι ιδιαιτέρως δυσμενείς, απρόβλεπτες και οξείες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της χώρας, για λόγους δηλαδή που ανάγονται σε επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

24. Το γεγονός ότι οι εμπορικές πτήσεις ειδικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το ένα τρίτο των εμπορικών πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους αντίστοιχους μήνες του έτους 2019, ήτοι αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος του πτητικού έργου που εκτελείται υπό κανονικές συνθήκες, θεωρούμενες έτσι ως ελάχιστες δυνατές και αναγκαίες για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της χώρας κατά το πιο επιβαρυμένο αυτό δίμηνο της πανδημίας, καθώς επίσης και για την υποστήριξη, μέσω της διατήρησης του εν λόγω βασικού κορμού διασύνδεσης, της οικονομικής βιωσιμότητας της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας.

25. Το γεγονός ότι η χορηγούμενη αποζημίωση είκοσι ευρώ (20€), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, ανά προσφερόμενη θέση είναι αναλογική και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου διασύνδεσης, δεδομένου ότι, αφενός, αφορά σε περιορισμένο και μικρό χρονικό διάστημα μόλις δύο (2) μηνών και, αφετέρου, δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους που επωμίζονται οι αερομεταφορείς για τη διενέργεια εμπορικών πτήσεων κατά το διάστημα αυτό, υπολειπόμενη ακόμη και του σχετικού μεταβλητού κόστους και μη δυνάμενη έτσι να επιφέρει υπεραντιστάθμιση, συμβάλλει πάντως στον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών που η διενέργεια των εν λόγω πτήσεων συνεπάγεται τη δεδομένη συγκυρία.

26. Το γεγονός ότι οι εμπορικές πτήσεις είναι σκόπιμο να κατανεμηθούν σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε από το άρθρο 111 του ν. 4714/2020, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε έως 6 εκατ. ευρώ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο 2020.

28. Την υπ’ αρ. Οικ. 832/29-09-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι Αποζημίωσης

1. Προγραμματισμένες εμπορικές τακτικές πτήσεις που εκτελέστηκαν από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Οι εμπορικές πτήσεις κατά την παρ. 1 ανωτέρω κατανέμονται μεταξύ των δικαιούχων, με γνώμονα το πτητικό τους έργο και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020.

Άρθρο 2

Διαδικασία

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης παρόντος άρθρου οι αεροπορικές εταιρείες που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 1 της παρούσης αποστέλλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, αίτημα εγγράφως στο οποίο προσδιορίζουν αναλυτικά τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν/εκτελέστηκαν και τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020, καθώς και σχετική βεβαίωση ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.

2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιστοποιεί εντός τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από την παραλαβή του στην παρ. 1 αιτήματος, τον αριθμό των προγραμματισμένων, τακτικών, εκτελεσθέντων δρομολογίων και αποστέλλει σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και διατάσσει την εκταμίευση των ποσών αποζημίωσης που αντιστοιχούν σε κάθε αεροπορική εταιρία-δικαιούχο.

3. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι αιτήσεις και βεβαιώσεις της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι και τα κάτωθι:

i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

ii) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

α) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

β) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

γ) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ,

ε) το δικαιούμενο ποσό,

στ) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,

ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και

η) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται κατόπιν της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Παπάγου, 3 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών

και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671