ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 47793/367/19.11.2020

Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706 ( A' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2014 ( Α’ 177)» (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/ 2020 ΦΕΚ Β΄4581/2020 απόφαση (Β’ 4581).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ.Κώδικας: 101 10 Αθήνα

Πληροφορίες: Αλ. Πουρνιάς

Τηλέφωνο : 2131516405

Αθήνα, 19-11-2020

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 47793/367

ΠΡΟΣ: 1) Ο.Α.Ε.Δ. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

2)Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

3) Ο.Α.Ε.Δ. – Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56

4) ΑΑΔΕ Καρ. Σερβίας 10

Αθήνα 105 62

5) e- ΕΦΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Υπόψην Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών)

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Αθήνα 102 41

ΚΟΙΝ: 1) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Κου ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Πανεπιστημίου 37

Αθήνα 101 65

2) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 3) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 4) Ο.Α.Ε.Δ. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εθ. Αντιστάσεως 8 Άλιμος 174 56 5) ΑΑΔΕ ( Υπόψην κ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ) Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 105 62 6) e- ΕΦΚΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Αθήνα 102 41

7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706 ( A' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2014 ( Α’ 177)» (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/ 2020 ΦΕΚ Β΄4581/2020 απόφαση (Β’ 4581)».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β’/5080/2020 δημοσιεύτηκε η αριθ. 47284/359/17-11-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706 ( A' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2014 ( Α’ 177)» (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/ 2020 ΦΕΚ Β΄4581/2020 απόφαση (Β’ 4581)».

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Δ.Ο.Υ.

Α. ΠΟΥΡΝΙΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671