ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19.11.2020

Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.) - ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. Ράλλη

Κ. Χρίτη

Μ.Παπαδάκη

Τηλέφωνο : 210-33.75.555

210-33.75.135

210-33.75.356

e-mail : m.ralli@aade.gr

k.chriti@aade.gr

m.papadaki4@aade.gr

β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) - ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αικ. Μπάκα

Τηλέφωνο : 2103222516

e-mail : dorganosis@aade.gr

γ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Τ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Β. Ράμμος

Τηλέφωνο : 2103375545

e-mail : v.rammos@aade.gr

ΦΕΚ 5102/Β/19-11-20

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώθηκε με το αρ. 2 ν.4682/20 (ΦΕΚ Α76): Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.

γ) του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων».

2. α) Την αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (Β’769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (Β’769) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

β) Το αριθ. Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Την αριθ. πρωτ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14-9-2006 (Β’ 1439) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β’ 3381, ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5-3-2013 (Β’ 904 & Β’ 1018, ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/12.12.2013 (Β’ 3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την αριθ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και τις επιμέρους εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή αυτής.

5. Η υπ’ αρ. Δ1α /Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».

6. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20764/7.11.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ 2020/12-11-2020 απόφαση (ΦΕΚ 5023 Β’/13.11.2020) και ισχύει.

8. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την αναγκαιότητα ανακαθορισμού του ωραρίου εργασίας, που αφορά στην προσέλευση και αποχώρηση υπαλλήλων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των υφισταμένων τριών ωραρίων λειτουργίας και την επιτακτική ανάγκη παροχής εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, καθώς και την αναγκαιότητα ανακαθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και για λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας και τις βάρδιες των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) καθώς και τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές από 23/11/2020 και καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων: 07:00-19:00.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας καταρτίζει πλάνο εργασίας, συνεκτιμώντας αφενός τις αρμοδιότητες, την αποστολή λειτουργίας της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος αφετέρου τις έκτακτες κάθε φορά υγειονομικές εξελίξεις, την ανάγκη περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, την προστασία του συνόλου των εργαζομένων και δη των ομάδων αυξημένου κινδύνου. Για τον προγραμματισμό της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας λαμβάνεται υπόψη η αποσυμφόρηση τόσο των υπηρεσιών όσο και των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η χρήση αυτών για την προσέλευση και την αποχώρηση από τον χώρο της υπηρεσίας. Για το προσωπικό της πρωινής βάρδιας ισχύουν τα διακριτά ωράρια εργασίας 07:00 -15:00, 08:00-16:00 και 09:00-17:00.

Η παροχή εργασίας διεξάγεται εκ περιτροπής σε πρωινή βάρδια, απογευματινή βάρδια και εξ αποστάσεως εργασία. Η εναλλαγή γίνεται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση ή και σε συντομότερα διαστήματα, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του προσωπικού που παρέχει την εργασία σε βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και δεν δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι που τελούν σε μακροχρόνιες άδειες και οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού.

Βάσει των ανωτέρω οι βάρδιες διαμορφώνονται ως κάτωθι :

 Στην πρωινή βάρδια (07:00-15:00, 08:00-16:00, 09:00-17:00), παρευρίσκεται στο κτήριο της υπηρεσίας ποσοστό μεταξύ 33% και 44% του συνόλου του προσωπικού.

 Στην απογευματινή βάρδια (10:00-14:00 και 15:00-19:00), συμμετέχει ποσοστό μεταξύ του 23% και 33% του συνόλου του προσωπικού.

Το σύνολο των υπαλλήλων που παρευρίσκονται στο κτήριο της υπηρεσίας στις δύο ως άνω βάρδιες ημερησίως δεν δύναται να υπερβαίνει το 67% του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.

Το υπόλοιπο προσωπικό, ήτοι το 33% αυτού, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία (κυρίως ελεγκτές, ευπαθείς ομάδες που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία κ.λπ.).

Οι υπάλληλοι της απογευματινής βάρδιας παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία κατά το πρώτο τετράωρο της βάρδιας (ήτοι 10:00–14:00) και αυτοπροσώπως στην υπηρεσία για το υπόλοιπο της βάρδιας (ήτοι 15:00-19:00).

ΙΙ. Οι ώρες λειτουργίας για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διαμορφώνονται ως εξής:

1) - Ώρες εισόδου του κοινού: 08.00-17.00.

2)- Οι ταμειακές συναλλαγές πραγματοποιούνται από 08.00 έως 15.00.

3)-Μεταξύ των ωρών 17:00 και 19:00 εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις προς τη Γραμματεία των Δ.Ο.Υ. για τον προγραμματισμό συναντήσεων.

Το συναλλασσόμενο κοινό προσέρχεται στις ως άνω Υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 της αριθ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 (Β΄ 858) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό, προς παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος σκοπός τους και η εκπλήρωση του έργου τους, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνάει το 50%.

3. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπηρεσίες, με ειδική αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου τους, δύνανται στο πλάνο εργασιών τους να αιτιολογούν την ανάγκη παρέκκλισης από τα ως άνω ποσοστά. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω πλάνο εργασίας θα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Δ.Α.Δ.Ο..

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αίρονται με όμοια απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671