ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΑΕΔ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΟΑΕΔ Αρ.πρωτ. 71458/18.11.2020

Παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 για τον μήνα Οκτώβριο και τακτική επιδότηση ανεργίας.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΑΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/νση Ασφάλισης - Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8,

Άλιμος, Τ.Κ.: 17456

Πληροφορίες: Γ. Τερζή

Τηλ.: 210 9989138

Αρ.πρωτ.: 71458

Ημ/νια: 18/11/2020

Προς:

ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ -ΚΠΑ2

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 για τον μήνα Οκτώβριο και τακτική επιδότηση ανεργίας»

Σχ.: Η υπ' αριθμ 64389/21.10.2020 εγκύκλιος της Δ/νσής μας

Σύμφωνα με το άρθρ. 66: "Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης" του ν.4745/2020 (Α' 214):

" 1. Η άσκηση του δικαιώματος του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04) μπορεί να αφορά σε χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2020.

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 μόνο για τους εργαζόμενους που δεν κάνουν χρήση του παρόντος, από την 1η Νοεμβρίου 2020 οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος".

Με την εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου υπ' αριθμ. οικ. 47167/1181/16.11.2020 ΚΥΑ (Β' 5051) προσετέθη μετά το άρθρο 3 του κεφ. Α' της υπ' αριθμ. οικ. 23102/477/12.06.2020 ΚΥΑ άρθρο 3Α: "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο" ως εξής:

"1. Οι εποχικό εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α' 46) και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α' 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου Α της παρούσας για όλη την περίοδο από 1/6/2020 έως 30/9/2020 ή μέρος της περιόδου αυτής, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται στους εργαζόμενους της παρ. 1 εφόσον κατά τον μήνα Οκτώβριο, δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.

3. Για τη διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους, εφαρμόζεται η παρ. Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' της παρούσας.

4. Από την 1η Νοεμβρίου 2020 οι δικαιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 (Β' 2268) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει".

Με βάση τις προεκτεθείσες διατάξεις:

1. οι δικαιούχοι του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 αποκτούν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για ένα επιπλέον μήνα, δηλαδή και για τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον δεν έχουν κατά τον μήνα αυτό ενεργό εργασιακή σχέση.

2. για τους δικαιούχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα της παραπάνω παραγράφου, ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης θα εκληφθεί η 31.10.2020, χωρίς να απαιτείται η τήρηση του εγγράφου τύπου αυτής και η αναγγελία της.

3. για τους δικαιούχους που δεν θα ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, παραμένει ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης η 30.09.2020, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 21 του ν. 4722/2020.

Όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων σε σχέση με τις αιτήσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι αιτήσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους που έχουν αιτηθεί ή θα αιτηθούν τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο, μπορούν να υποβάλλονται από τη 01.11.2020. Συνεπώς, είναι αποδεκτές και αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από 01.11.2020, δηλαδή πριν από την υποβολή της μονομερούς ΥΔ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

2. Στην περίπτωση δικαιούχων που υποβάλλουν μονομερείς ΥΔ χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης, ενώ είχε ήδη εκδοθεί δελτίο ανεργίας και είχε υποβληθεί αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας με εκλαμβανόμενη ημερομηνία λύσης εργασιακής σχέσης την 30.09.2020 κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 21 του ν.4722/2020, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

• Το δελτίο ανεργίας που εκδόθηκε με ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης την 30.09.2020 θα ανακληθεί και αντιστοίχως θα απορριφθεί η συνδεόμενη με τη δελτίο αυτό αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών θα γίνει από τη Δ/νση Μηχ/σης μαζική ανάκληση των δελτίων ανεργίας, μετά από διασταύρωση των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΠΣ του Οργανισμού μας, και θα αποσταλεί σχετικό αρχείο στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την ταχύτερη έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μονομερών δηλώσεων. Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να προβαίνουν στις παραπάνω ενέργειες για τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν συμπεριληφθεϊ στην παραπάνω μαζική διαδικασία ανάκλησης δελτίων για οποιονδήποτε λόγο.

• Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για δελτίο ανεργίας και για τακτική επιδότηση ανεργίας από 01.11.2020 και εξής, με βάση την 31.10.2020 ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω αυτόματου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

• Στην περίπτωση που η πρώτη αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας έχει ήδη εγκριθεί, θα γίνει ανάκληση της απόφασης ένταξης στην επιδότηση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 23 του νδ 2961/54, δοθέντος ότι η περίοδος χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εξομοιώνεται με περίοδο απασχόλησης και καλύπτεται ασφαλιστικά.

• Εφόσον έχει καταβληθεί ήδη επιδότηση, θα γίνει καταλογισμός χρέους κατά την παρ. 4 του άρθρ. 23 του νδ 2961/54 και συμψηφισμός αυτού κατά την παρ. 6 του άρθρ. 21 του ν.δ. 2961/54, ως ισχύει, με τη νέα επιδότηση που θα εγκριθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι:

• Στην περίπτωση που δεν έχει διαγράφει το δελτίο και δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, λόγω σχετικής φραγής στην ηλεκτρονική αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμη η άμεση διεκπεραίωση από την Υπηρεσία των περιπτώσεων αυτών.

• Η έκδοση της απόφασης ένταξης στην επιδότηση θα στηρίζεται στην υποβολή της μονομερούς ΥΔ των ασφαλισμένων, χωρίς να ελέγχεται η καταβολή της αποζημίωσης. Για την έγκριση, ωστόσο, πίστωσης των επιδομάτων απαιτείται η εξακρίβωση της χορήγησης της αποζημίωσης μέσω της κλήσης της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας (Στοιχεία Διαλειτουργικότητας), σε περίπτωση δε που η αποζημίωση δεν χορηγηθεί, αυτονόητα θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στην επιδότηση.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671