ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2188/26.11.2020

Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν.3156/2003.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.

ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2- 4

Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 213-212-2400

Fax: 210-3645413

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ε. 2188

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν.3156/2003.

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με την επιβάρυνση ή μη των τόκων ομολογιακού δανείου με τέλη χαρτοσήμου επισημαίνονται τα εξής:

1.Με τις περιπτώσεις γ και στ της παρ. 4 του άρθρου 11 του α.ν. 148/1967 (Α΄173) «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» προβλέφθηκαν (μεταξύ άλλων) απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου τόσο στις πράξεις των ανωνύμων εταιρειών για την έκδοση δανείου δια ομολογιών όσο και στην εξόφληση τόκων.

2.Στη συνέχεια με τις διατάξεις του ν.3156/2003 (Α΄157) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και από ακίνητα και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων τίτλων ενώ ειδικότερα στην παρ.1 του άρθρου 14 θεσπίστηκε το καθεστώς φορολογικών απαλλαγών για τα ομολογιακά δάνεια. Το νέο αυτό πλαίσιο δεν συμπεριέλαβε ρητή πρόβλεψη για τους τόκους που απορρέουν από τα εν λόγω δάνεια.

3. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι οι διατάξεις του α.ν.148/1967 δεν καταργήθηκαν ρητά, κατά το μέρος που αφορά τους τόκους, εξακολουθεί και ισχύει η απαλλακτική διάταξη από τα τέλη χαρτοσήμου του α.ν. 148/1967.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671