ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Α. Π. : Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.»

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διεύθυνση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλ. Ταχ.:

Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα

Σ. Παπαϊωάννου

2131516747

synparoxes@ypakp.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

& ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διεύθυνση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλ. Ταχ.:

Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα

Μ. Βογιατζόγλου, Κ. Ζαγκλής, 2131516746, 2131516742

proasf@ypakp.gr

Αθήνα, 01/12/2020

Α. Π. : Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.20

ΠΡΟΣ:

1. e-ΕΦΚΑ

Κεντρική Υπηρεσία,

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων,

Διεύθυνση Νομοθεσίας

& Συντονισμού Συντάξεων

Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων

Διαδοχικής Ασφάλισης

Πατησίων 12, 106 77, Αθήνα

2. e-ΕΦΚΑ

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα

Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»

Σχετ.: 1. Φ1500/19412/716/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε)

2. Φ1500/Δ17/40179/1709/02.11.2020 (ΑΔΑ: 62Δ846ΜΤΛΚ-2ΑΗ)

3. Φ1500/οικ.13016/562/12.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΔΒ46ΜΤΛΚ-ΙΛΩ)

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκύκλιό σας (Σ23/7/16.11.2020 με ΑΔΑ: ΩΑΦΒ46ΜΑΠΣ-2ΜΕ) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν, θεωρούμε απαραίτητη τη διόρθωση του ανωτέρω εγγράφου ως προς το περιεχόμενο του παραδείγματος 2 στη σελίδα 13 ούτως ώστε να εναρμονίζεται με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας.

Συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο ασφαλισμένο του παραδείγματος, ο οποίος έχει διανύσει 25 έτη ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ (1987-2011) και 25 έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκ των οποίων 17 έτη (1995-2011) παράλληλα και στους δύο φορείς, οι δυνατότητες συνταξιοδότησης είναι οι ακόλουθες:

Ι. Λήψη δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών παροχών χωρίς χρήση διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης.

Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει δύο θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ μπορεί να λάβει μία πλήρη εθνική σύνταξη (€384) και δύο ανταποδοτικές συντάξεις (με βάση το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του e-ΕΦΚΑ με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης και μία με το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης).

ΙΙ. Μη χρήση διαδοχικής ασφάλισης - Λήψη μιας σύνταξης χωρίς δυνατότητα προσαύξησης για τον παράλληλο χρόνο.

Ο ασφαλισμένος εφόσον δεν κάνει χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για τα έτη ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ (1987-2011) θα λάβει σύνταξη με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και θα λάβει σύνταξη μόνο για το διανυθέντα στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του e-ΕΦΚΑ χρόνο. Η εθνική σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι μειωμένη γιατί αντιστοιχεί στα 25 έτη ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με το ποσοστό αναπλήρωσης που επίσης αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πρέπει να γνωστοποιήσουν στον ασφαλισμένο ότι δεν θα μπορέσει μετά τη συνταξιοδότησή του να αξιοποιήσει το χρόνο ασφάλισής του στον πρώην ΟΑΕΕ στον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να λάβει σύνταξη με μόνο το χρόνο του πρώην ΟΑΕΕ και χωρίς να αξιοποιήσει το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφάλιση του οποίου συνεχίζει να υπάγεται και μετά την έναρξη λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ. Και τούτο γιατί εφόσον έχει διανύσει χρόνο μισθωτής απασχόλησης και ασφάλισης μετά το 2017 πρέπει να ληφθεί υπόψη στη σύνταξη υποχρεωτικά όλος ο χρόνος ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του e-ΕΦΚΑ, εν προκειμένω από το 1995 έως το 2019.

ΙΙΙ. Χρήση διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης – Χορήγηση προσαύξησης για τον παράλληλο χρόνο.

Ο ασφαλισμένος εφόσον ζητήσει την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ στο χρόνο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και της μισθωτής δραστηριότητας από 1.1.2017 και εφεξής, θα λάβει:

Μία πλήρη εθνική σύνταξη (€384), μία ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί σε 32 έτη ασφάλισης (1987-2019) και προσαύξηση για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης 17 ετών (1995-2011) από τον πρώην ΟΑΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος του φορέα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του οποίου χορηγείται η σύνταξη (εν προκειμένω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λαμβάνεται ολόκληρος υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και δεν υπάρχει δυνατότητα διάσπασης μέρος του (παράλληλου) χρόνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προσαύξηση, και τούτο διότι σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 19 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4α του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν, για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι δεν δύναται να αξιοποιηθεί μόνο μέρος του χρόνου ασφάλισης σε έναν ασφαλιστικό φορέα, όπως αναφέρετε στη δυνατότητα συνταξιοδότησης (Ι). Επίσης, δεν δύναται να μη ληφθεί υπόψη χρόνος ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ όπως αναφέρετε στη δυνατότητα συνταξιοδότησης (ΙΙ).

Παρακαλούμε για τη διόρθωση σύμφωνα με τα ανωτέρω του παραδείγματος 2 καθώς και των οδηγιών σας επί της παρ. 4 του άρθρου 19 της Εγκυκλίου σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671