ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020/25.11.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020/25.11.2020

(ΦΕΚ Β΄ 5282/01.12.2020)

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους) 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα της περ. δδ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) Κύρωση:

α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42), β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) και άλλες διατάξεις.

γ) Του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138).

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄208).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄769), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (Β΄769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”» (Β΄769).

β) Το υπό στοιχεία Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Την υπό στοιχεία 1078370/1894/0001Α/Φ.71/ 14-9-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1439), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β΄3381, ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5-3-2013 (Β΄904 και Β΄1018, ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/12.12.2013 (Β΄3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄858), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και τις επιμέρους εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή αυτής.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄4899).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20764/ 7.11.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ 2020/12-11-2020 απόφαση (Β΄5023) και ισχύει.

8. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β΄5102, ΑΔΑ: 6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-32Ζ).

10. Την αναγκαιότητα ανακαθορισμού του ωραρίου εργασίας, που αφορά στην προσέλευση και αποχώρηση υπαλλήλων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των υφισταμένων τριών ωραρίων λειτουργίας και την επιτακτική ανάγκη παροχής εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, καθώς και την αναγκαιότητα ανακαθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και για λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσθέτοντας νέα περίπτωση ΙΙΙ στην παρ. 1 ως εξής:

«ΙΙΙ. Ειδικά, στις Δ.Ο.Υ. Α΄ - Β΄και Β΄ τάξης, στις οποίες οι πραγματικά υπηρετούντες υπάλληλοι είναι έως και τριάντα (30), δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η απογευματινή βάρδια. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της απογευματινής βάρδιας, το 50% του συνόλου των υπαλλήλων που προσέρχεται παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία και οι ώρες εισόδου του κοινού διαμορφώνονται από 08:00 έως 15:00».

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671